top of page

113年國立臺東大學學生取得專業認證暨通過國家考試獎勵核定名單公告

歷年各系所專業證照統計表

101年   102年   103年   104年   105年  106年   107年   108年   109年   110年    111年    112年  

113年

歷年學生取得專業證照獎勵補助名單

103年     104年     105年   106年   107年    108年   109年    110年    111年     112年    113年 

bottom of page